Cùng ông Nguyễn Viết Sê Giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế Quốc Gia

Cùng ông Nguyễn Viết Sê Giám đốc  Trung tâm Dự báo Kinh tế Quốc Gia – Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
Cùng ông Nguyễn Viết Sê Giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế Quốc Gia (6)

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) là tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng ông Nguyễn Viết Sê Giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế Quốc Gia (3)

 

Chức năng và nhiệm vụ được quy định bởi các Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg ngày 29/10/2004; Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Cùng ông Nguyễn Viết Sê Giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế Quốc Gia (4)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Cùng ông Nguyễn Viết Sê Giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế Quốc Gia