Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế

Ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế TP. HCM – WTO vì Vận mệnh quốc gia cũng là sứ mệnh lịch sử của chúng ta phải cùng thực hiện dự án Nguồn Nhân Lực Quản lý chất lượng toàn diện hỗ trợ hội nhập Quốc tế và TPP.

Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (1) Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (2) Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (3) Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (4) Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (5) Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (6) Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (8) Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế  (9)

Chủ tịch TQM Leaders và Giám đốc Ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế và WTO Thành phố Hô Chí Minh đã quyết định cùng tiến đến ký kết hợp tác thực hiện dự án mang tính Lịch sử. Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập Quốc tế Toàn diện, Tiên phong, Bền vững và Thịnh vượng

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Cùng ông Phạm Bình An Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế