Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (1)

Ý tưởng kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập bắt đầu từ ánh sáng và bóng tối …

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (4)

Ánh sáng luôn luôn đem lại hy vọng, đem lại hy vọng để thoát khỏi sự áp bức (bóng tối)

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (2)

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (8)

Địa điểm kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập: Tại sao chọn el menya? … El menya là một trong những thành phố đó đi qua một thời gian dài của bóng tối và bất công vì sự chiếm đóng của Anh và cho đến bây giờ.

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (3)

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (5)

Mục tiêu của dự án kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập:

1-Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập đem lại niềm hy vọng cho cộng đồng.

2- Kiến trúc mà tại đó người ta bắt thoát khỏi sự bất lực, ức chế!

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (6)

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (7)

Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập (9)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc Bảo tàng Quốc gia Ai Cập