Kiến trúc mặt đứng biến đổi theo môi trường xung quanh

Quan niệm này nằm ngoài sự cứng nhắc của các mặt đứng trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc. Công trình sẽ có các hình thức khác nhau tùy theo điều kiện nhiệt độ bên ngoài

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc mặt đứng biến đổi theo môi trường xung quanh