Kiến trúc rhythmicity

Kiến trúc rhythmicity là một thiết kế dựa trên nhịp điệu tăng trưởng được tìm thấy trong quá trình thời gian của loài cây ở Florida. Cây phát triển rễ trên không gắn mình với cây chủ trong thời gian dài.

Kiến trúc rhythmicity  (1) Kiến trúc rhythmicity  (2)

Thiết kế kiến trúc rhythmicity liên quan đến khả năng của hệ thống cộng sinh để tăng thêm vững mạnh của một tập hợp với chủ của nó.

Kiến trúc rhythmicity  (4)

Kiến trúc rhythmicity là một lĩnh vực khối mịn và vân và sau đó đóng gói chuỗi 3d in thành phần.

Kiến trúc rhythmicity  (3)

Kiến trúc rhythmicity tạo sự khác biệt gia tăng được khai thác trong thiết kế. Ngay từ quy mô nhỏ thông qua các lĩnh vực mở rộng, các mô hình được nhân giống bằng sự khác biệt gia tăng không ngừng.

Kiến trúc rhythmicity  (5)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc rhythmicity