Bảo tàng Nghệ thuật đương đại của Argentina

      Bảo tàng nghệ thuật đương đại mới, được tạo ra với sự hợp tác Bertrand Schippan.