Kiến trúc nhà văn hóa Precinct

Kiến trúc nhà văn hóa Precinct hình thành từ cuộc thi thiết kế quốc tế cho thành phố Gold Coast Precinct văn hóa đã đưa ra một đề nghị gợi nhiều liên tưởng.