Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk

Kiệt tác Summer Pavilion được thiết kế bởi Tom Wiscombe, đoạt giải hai trong một cuộc thi do khách hàng, chính quyền thành phố Novosibirsk.