Ký túc xá PUCPR

Ký túc xá PUCPR được Tom Wiscombe thiết kế cho Đại học Công giáo Puerto.