Mái trạm Canary Wharf

Các mảnh nhôm cuối cùng được đặt trên mái trạm Canary Wharf do kiến trúc sư Foster và cộng sự thiết kế, đánh dấu việc hoàn thành cấu trúc của dự án bắt đầu từ tháng 5 năm 2009.