Thuật số TQM Leaders

TQM Leaders là thuật số để hiểu tư duy và hành vi của mỗi cá thể nhằm tạo ra những giá trị vượt trội. Giá trị này đã được chứng minh qua sự hóa rồng của các doanh nghiệp được tiếp cận nhờ việc tăng doanh thu bền vững và khoa học. Đây là nền tảng các tính chất cơ bản để Quản lý Chất lượng Toàn diện các vấn đề trong cuộc sống: giáo dục, việc làm, kinh doanh, … Với dự kiến tổ chức…