Trung tâm Hướng nghiệp & Đào tạo Trường ĐH Kiến Trúc

  1. LỊCH SỬ Thành lập : theo quyết định số 153 ngày 1/9/1995 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC Giám đốc qua các thời kỳ : –  Thầy Trương Văn Ngự : từ 9/1995-9/1999 – Thầy Nguyễn Văn Việt: từ 10/1999-10/2007 –  Thầy Trương Ngọc Ẩn: từ 11/2007- nay 3. HOẠT ĐỘNG – Trao học bổng hàng năm cho sinh viên năm 1 học tại Trung tâm Hỗ trợ chiến dịch mùa hè xanh Hỗ…