Trao Bảng Ghi nhớ việc hỗ trợ công ty Lê Gia áp dụng hệ thống TQM.

Công ty Lê Gia đã chọn TQM Leaders làm tổ chức đào tạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng toàn diện ” Total Quality Management) để tất cả thành viên của công ty Lê Gia có cùng một suy nghĩ có hệ thống luôn tiên phong trong mọi hoạt động nhằm tìm kiếm những kết quả tốt nhất cho khách hàng.

Trao Bảng Ghi nhớ việc hỗ trợ công ty Lê Gia áp dụng hệ thống TQM. (1)

Trao Bảng Ghi nhớ việc hỗ trợ công ty Lê Gia áp dụng hệ thống TQM. (2)

Trao Bảng Ghi nhớ việc hỗ trợ công ty Lê Gia áp dụng hệ thống TQM. (3)

Trao Bảng Ghi nhớ việc hỗ trợ công ty Lê Gia áp dụng hệ thống TQM. (4)

 

Đây là giá trị của sự phát triển Thịnh vượng dành cho công ty Lê Gia và cộng đồng những giá trị khác biệt trước sự hội TPP & Toàn cầu.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Trao Bảng Ghi nhớ việc hỗ trợ công ty Lê Gia áp dụng hệ thống TQM.